Senaste nytt: Kampen fortsätter på www.mollstorp.se

Ölandsbron.com - Miljökampen på Öland

Möllstorps läge

Vi boende i Möllstorps läge, som ligger alldeles intill Ölandsbron på Öland, kämpar för att det ska uppföras en bullerskärm utmed en kortare sträcka av den vältrafikerade vägbanan. En åtgärd som betydligt skulle minska det synnerligen störande trafikbullret i vår utomhusmiljö.

Copyright: Videviks Foto. Bilden används på Ölandsbron.com efter särskilt meddelat tillstånd. Använd hörselskydd!

Idyllen så nära men ändå så långt bort... På bilden syns den flera hundra år gamla stenpiren vid Möllstorps läge alldeles intill Ölandsbron. Det som inte syns på bilden är den ljudmatta som hela tiden dränker området med ett synnerligen störande trafikbuller. (© Videviks foto)

Vårt önskemål är inte stort och absolut inte orimligt. Vi använder inga överord i vår argumentation och vårt faktaunderlag är framtaget av neutrala, välcertifierade och auktoriserade företag. Trots det möter vi på motstånd och då främst från Trafikverket (tidigare Vägverket*) som inte tycks vilja ta, eller inte anser sig ha mandat för att ta, något som helst miljöansvar vid Ölandsbron. Dock är vi överens med Trafikverket om att bostadsområdet Möllstorps läge utsätts för bullernivåer överstigande gällande gränsvärden/riktvärden! Just den frågan är alltså inget vi tvistar om.

Under tiden vårt önskemål om en enkel miljöförbättrande åtgärd har framförts har Trafikverket genomfört andra uppmärksammade och mycket omfattande renoveringar av Ölandsbron. Ett renoveringsprojekt pågick under närmare två decennier och kostade en miljard kronor eller omräknat 165 000 kronor per meter bro. Projektet avslutades under 2006. I maj 2009 påbörjade Trafikverket ytterligare ett flerårigt renoveringsprojekt av bron med en beräknad kostnad på närmare 100 miljoner kronor men inte heller nu har Trafikverket för avsikt att åtgärda miljöskadan vid brofästet. Kostnaden för den miljöförbättrande åtgärden vi föreslår skulle vara försumbar i sammanhanget eller till och med ännu lägre.

Den här hemsidan

På den här hemsidan presenterar vi under huvudrubriken Miljökampen allt som händer inom vår kamp för en drägligare boendemiljö inklusive en presentation och en sammanfattning av ärendet samt självklart Miljööverdomstolens dom. Vidare presenterar vi trafikstatistik och i sammanhanget avgörande vindförhållanden. Dessutom finns en avdelning med pressmeddelanden.

Utöver information som har med miljökampen att göra erbjuds även möjlighet att koppla upp sig mot webbkameror som dygnet runt filmar trafiken på Ölandsbron och du hittar även lite kuriosa i form av snabbfakta om Ölandsbron.

Det kan nämnas att en så pass stor och erkänd miljöorganisation som Gröna Bilister har länk till vår hemsida. Även tidningen Miljö-eko, som är Sveriges äldsta oberoende miljötidning, länkar till oss. Länkarna på de hemsidorna ser vi som kvalitetsbekräftelser från seriösa miljöorganisationer vilket i sin tur för dig som besökare här borgar för hög kvalitet i våra uppgifter och i vår argumentation. Kanske är det även därför det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia har baserat stora delar av sin artikel om Ölandsbron på just vår hemsida?

Vår hemsida har numera närmare 2500 unika besökare varje månad oräknat ett stort antal automatiska besök av robotar etc. Det gläder oss att personal vid "motståndaren" Trafikverket är några av våra flitigaste läsare. Även personal vid många av landets kommunala förvaltningar kopplar regelbundet upp sig mot vår hemsida. Det stora antalet besök kan vara ett resultat av den senaste tidens uppmärksamhet i pressen på både lokal- och riksnivå som vår kamp har fått. Dessutom finns det mycket fakta om trafikbuller att läsa här vilket uppenbarligen intresserar ett stort antal människor. 

Vår avsikt

Vår avsikt med hemsidan är att bullerutsatta människor i liknande situation som vår ska kunna dra nytta av våra uppgifter och vårt sätt att argumentera. Förhoppningen är att vi gemensamt kan nå målet som är en dräglig utomhusmiljö vid våra bostäder. I vårt fall sker det bäst och billigast med hjälp av en så enkel åtgärd som en bullerskärm utmed en kortare sträcka av vägbanan.

Det tål att påpekas att vi boende i Möllstorps läge inte är ett gäng rättshaverister utan endast engagerade människor i en för oss mycket viktig fråga. Vi vill tydliggöra hur dåligt bullersaneringen fungerar i samhället trots fina ord från våra folkvalda och liknande floskler från ansvariga myndigheter. Vi är inte ute efter bullerdämpande "kompensationsåtgärder" bara för att vi kanske är mer engagerade än andra i motsvarande områden. Vi är vidare mycket väl medvetna om att samhället har ytterligare miljöproblem att lösa än störande trafikbuller. För oss och säkert många andra är dock bullerproblematiken av avgörande betydelse.

Välkommen att ta del av vår kamp för en bättre miljö. Välkommen till Ölandsbron.com - Miljökampen på Öland!*  Vägverket har sedan den 1 april 2010 ersatts av Trafikverket. Det som på den här hemsidan benämns Vägverket gäller i tillämpliga delar numera således Trafikverket.
/Gunnar Österdahl